МВР

Пътна полиция

 

Промяна в регистрацията на превозно средство

Място на предоставяне на услугата:

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:


Закон за движението по пътищата - чл. 140, ал. 2
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 3, ал. 4

Необходими документи:

 Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

    документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
    превозното средство - за идентификация
        когато има промяна в данните на превозното средство
        когато собственикът си смени постоянния адрес или седалището с адрес в друга област
        когато се подменят регистрационните табели
    удостоверение за изменение в конструкцията, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - когато има изменение в конструкцията на превозното средство (включително инсталиране на автомобилна газова уредба)
    удостоверение за първоначална проверка на автомобилна газова уредба, издадено от лице, извършващо периодичен технически преглед и притежаващо права за извършване на първоначална проверка на автомобилни газови уредби - когато е инсталирана автомобилна газова уредба
    документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
    свидетелството за предходна регистрация - част I и част II. Задържат се при регистрацията. Ако свидетелството е изгубено или откраднато, се генерира декларация, която заявителят подписва.
    документ за преминат преглед за техническа изправност
    документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
    табели с регистрационен номер, ако са налични
    документ за платен данък за превозното средство
    документ за платена държавна такса
    нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник


Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.


Идентификация на превозно средство (извършва се в определени случаи)

Извършва се:

    когато има промяна в данните на превозното средство
    когато собственикът си смени постоянния адрес или седалището с адрес в друга област
    когато се сменя собствеността и продавачът и купувачът са с постоянни адреси в различни области
    когато се подменят регистрационните табели


 За извършване на идентификация извън пункта на "Пътна полиция" (за не по-малко от 5 превозни средства) се подава отделно заявление и се заплаща допълнителна такса.
Преглед за техническа изправност и окомплектоване и издаване на знак за технически преглед (извършва се в определени случаи)

Извършва се само когато превозното средство не притежава валиден документ за преминат технически преглед.

За превозното средство се издава знак за технически преглед. 

В случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, се извършва промяна в регистрацията и превозното средство се спира от движение до отстраняване на техническите неизправности.
Получаване на готовото свидетелство за регистрация на моторно превозно средство

Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.
Монтаж на регистрационни табели (извършва се в определени случаи)

Извършва се само когато основание за промяна в регистрацията е била необходимост от подмяна на табели.

След издаване на свидетелството за регистрация и регистрационни табели, те се монтират на превозното средство от служители на "Пътна полиция".

Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление.

Такса на административната услуга:

 За услугата се заплаща такса

При промяна в регистрация се събират следните такси и цени:


1. Заявление - 2 лв.

2. Идентификация - 6 лв. Заб. Идентификацията (на минимум 5 превозни средства) може да бъде извършена и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление и се заплаща такса от 9 лв. за всяко превозно средство.

3. Монтаж на табели:

    за мотоциклети, мотопеди, ремаркета - 2 лв. такса за монтаж + 5,87 лв. цена за табела
    за останалите превозни средства - 4 лв. такса за монтаж + 11,74 лв. цена за табели

Заб. Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление и се заплаща такса от 4 лв./табела.

4. Издаване на свидетелство за регистрация - 9 лв.


Отделно, по желание на заявителя, може да му се предостави за ползване регистрационен номер за автомобили както следва:

    с комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав; ав-ва, където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9" - 30 лв.
    с четири еднакви цифри  - 1000 лв.
    с комбинация от цифри по желание, извън случаите по горните две точки - 50 лв.
    с комбинация от шест букви и/или цифри - 7000 лв. Заявяването на регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри се извършва предварително, с отделно заявление!

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Незабавно