МВР

Пътна полиция

 

2215 Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

Разрешителното за превоз на извънгабаритни товари по пътната мрежа се издава от Агенция "Пътна инфраструктура". Преди окончателното му издаване то се съгласува от органите на "Пътна полиция"

На основание на:
Закон за движението по пътищата - §. 3, от Допълнителните разпоредби

Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Главна дирекция "Национална полиция"; звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
3 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Неприложимо

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Главна дирекция "Национална полиция"; директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Ограничения и условности:
Съгласуването се извършва върху предварително подготвен от Агенция "Пътна инфраструктура" проект за разрешение за движение на извънгабаритни товари.

Когато се предвижда движение на извънгабаритен товар в рамките на една или две съседни области в страната, разрешението се съгласува от съответната Областна дирекция на МВР, от която тръгва товарът.

Съответно, когато се предвижда движение в повече от две области, разрешителното се съгласува от Главна дирекция "Национална полиция"

Изисквания, процедури, инструкции
I. Внасяне на проект на разрешително
Предварително подготвен в Агенция "Пътна инфраструктура" проект на разрешително се внася в съответното звено "Пътна полиция".

Към проекта се прибавят следните документи:

1.график за движение - когато извънгабаритните ППС имат обща маса, по-голяма от 100 t, или габарити, по-големи от: широчина - 4,50 m, или дължина - 30,00 m
2.протокол за определяне на маршрут - когато извънгабаритните и/или тежките ППС имат маса, по-голяма от 100 t, височина, по-голяма от 5 m, дължина, по-голяма от 40 m, и широчина, по-голяма от 5,50 m
3.документ за платена държавна такса

II. Проверка по същество
Служители на "Пътна полиция" разглеждат внесените документи за съответствието им спрямо нормативната база.

При установени пропуски документацията се връща на заявителя за отстраняването им.

III. Извършване на съгласуването
Когато документите отговарят на изискванията, служител на "Пътна полиция" съгласува разрешителното като полага своите имена, подпис и печат.

Нормативна уредба
Наредба 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Заплащане
За услугата се заплаща съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път