МВР

Пътна полиция

 

Указания за реда за възстановяване на средства, внесени за погасяване на задължения за нарушения по ЗДвП и Кодекса за застраховането

Възстановяването на средства, внесени от длъжници за погасяване на задължения по глоби за нарушения на ЗДвП, се извършва, както следва:

І. Ако глобите са внесени по сметки на Главна дирекция „Национална полиция” - МВР или по сметка на НАП със съответния код за вид плащане:

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, внесена за погасяване на задължение за нарушение на ЗДвП, по сметки: на ГДНП – BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01; BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01 за наказателно постановление и фиш (закрита на 31.12.2018 г.); BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 за наказателно постановление (закрита); BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 за фиш (закрита), и/или на НАП – BG 26 BUIB 9888 8193 9450 00 със съответния код за вид плащане (за глоба по наказателно постановление или по фиш) (закрити) или по сметка на териториална дирекция на НАП за принудително събиране на публични вземания, следва да подадат писмено искане (виж образеца по-долу) в структурата на МВР по постоянния си адрес или директно до директора на ГДНП – МВР с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които следва да бъдат изписани четливо и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането следва да се приложат:
1. Копия от платежните документи или банкови извлечения или други документи и информация за доказване на извършените преводи.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.
Описаният по-горе ред касае следните случаи на внесени суми за извършени нарушения на ЗДвП:
А. Възстановяване на надвнесени суми за погасяване на едно и също задължение независимо по коя от цитираните по-горе сметки на ГДНП или на НАП.
Б. Възстановяване на внесени два пъти суми, едната от които по цитираната по-горе сметка на НАП със съответния код за вид плащане, а другата – по някоя от посочените сметки на ГДНП.
В. Възстановяване на двойно (два или повече пъти) внесени суми по цитираната по-горе сметка на НАП със съответния код за вид плащане.
Г. Възстановяване на двойно (два или повече пъти) внесени суми по сметките на ГДНП.
Д. Възстановяване на внесени по цитираните по-горе сметки на НАП или ГДНП суми на основание отменени със съдебно решение наложени глоби.
Искането до директора на ГДНП се изпраща на адрес: 1715, гр. София, бул. "Александър Малинов" №1; или на електронен адрес: [email protected].

Образец на искане до директора на ГДНП за възстановяване на средства 

ІІ. Ако глобите са внесени по сметка на името на "Фонд за безопасност на движението”:

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, недължимо внесена или преведена два и повече пъти, внесена за погасяване на задължение за нарушение на ЗДвП по сметката на “Фонд за безопасност на движението”, открита в БНБ, IBAN: BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01, за заплащане на глоби по електронни фишове (серия "К"), съставени след 22.07.2011 г., трябва да подадат писмено искане (виж образеца по-долу) в структурата на МВР по постоянния си адрес или директно до директора на дирекция "Планиране и управление на бюджета" – МВР с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които да бъдат изписани четливо и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането следва да се приложат:
1. Копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.
Искането до директора на ДПУБ се изпраща на адрес: 1000, гр. София, ул. "Ген. Й. Гурко" №32.

Образец на искане до директора на ДПУБ за възстановяване на средства 

ІІІ. Ако глобите са внесени по сметка на името на "Гаранционен фонд”:

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, недължимо внесена или преведена два и повече пъти, внесена за погасяване на задължение за нарушение на Кодекса за застраховането по някоя от сметките на Гаранционния фонд: IBAN: BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40;  BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00 (закрита на 31.12.2018 г.) или BG 66 UNCR 7630 1009 5185 01, за заплащане на глоби по електронни фишове серия "Г" и наказателни постановления за нарушения на Кодекса за застраховането, установени от полицейски органи, трябва да подадат писмено искане председателя на Управителния съвет на гаранционния фонд с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които да бъдат изписани четливо и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането следва да се приложат:

1. Копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.
Искането се изпраща на адрес: 1000, гр. София, ул. "Граф Игнатиев" №2, ет. 4.

ІV. Ако глобите са внесени по една сметка на МВР вместо по друга:

Глобите за нарушения на Закона за движението по пътищата се заплащат по съответните банкови сметки:

- за фиш и наказателно постановление - по сметка, администрирана от ГДНП (BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01);
- за електронен фиш серия "К" (за скорост) - по сметка на името на Фонд за безопасност на движението по пътищата, администрирана от дирекция "Планиране и управление на бюджета - МВР (BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01).

Всяка глоба трябва да се плаща с отделно платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета. Освен че е изискване на Българската народна банка, по този начин се намалява рискът електронен фиш серия "К" да бъде платен по сметката за фиш/наказателно постановление и обратно.

Не се счита за погасено задължение, което е платено по различна от указаната банкова сметка.
Това е от особено значение за длъжниците по електронен фиш серия "К", тъй като те имат право да платят 70% от размера на глобата в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш (на основание чл. 189, ал. 9 от Закона за движението по пътищата).

Ако длъжникът е превел сумата по глоба за електронен фиш серия "К" по администрираната от Главна дирекция "Национална полиция" сметка, трябва да подаде искане/заявление до директора на ГДНП за възстановяване на средствата или за пренареждане на превода по сметката на Фонд за безопасност на движението, администрирана от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР.
Ако искането е за възстановяване на средствата, трябва да се изпълни редът, описан в т. І по-горе.

Ако искането/заявлението е за пренареждане на средствата, вносителят на грешно преведената сума изрично трябва да посочи, че желае да се зачете срокът по чл. 189, ал. 9 от Закона за движението по пътищата, ако сумата е в 70% от размера на дължимата глоба.