МВР

Пътна полиция

 

Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление

 

 

Място на предоставяне на услугата:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 3; чл. 25, ал. 4; чл. 25, ал. 5; чл. 25, ал. 6


Необходими документи:
I. Подаване на заявление
Към заявлението се прилагат:
валидна лична карта или валиден паспорт
декларация, че основният контролен талон е изгубен, повреден, унищожен или откраднат. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
контролен талон - когато е повреден
документ за платена държавна такса
нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник
II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.
III. Получаване на готовия дубликат свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своя готов дубликат на контролен талон от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.


Такса на административната услуга:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 2 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
Незабавно