МВР

Пътна полиция

 
229 Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление

На основание на:

Наредба № І-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 25, ал. 2; чл. 25, ал. 3; чл. 25, ал. 4; чл. 25, ал. 5; чл. 25, ал. 6

Орган по предоставянето на административната услуга: Звена Пътна полиция при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Съобразно срока на свидетелството за управление на МПС, към което е талонът

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Дубликат на контролен талон се издава, когато основният е:
- изгубен
- откраднат
- повреден
- унищожен

Услугата не се извършва, когато:
- основният контролен талон е отнет от контролните органи
- контролните точки по основния талон са изчерпани
- заявителят има неплатени дължими глоби

Изисквания, процедури и инструкции:
I. Подаване на заявление
Към заявлението се прилагат:
• валидна лична карта или валиден паспорт
• декларация, че основният контролен талон е изгубен, повреден, унищожен или откраднат.

Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
• контролен талон - когато е повреден
• документ за платена държавна такса
• нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Получаване на готовия дубликат свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своя готов дубликат на контролен талон от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

Нормативна уредба

Наредба № І-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 2 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път