МВР

Пътна полиция

 

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по избор на клиента

Искане за регистрационен номер за автомобил с комбинация от шест букви и/или цифри се подава преди заявяване на услуга за регистрация или промяна в регистрация на МПС.

На основание на:
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 24.

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
До 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Желаният регистрационен номер трябва да съдържа комбинация от шест знака от главни букви на кирилица (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х) и/или арабски цифри, заместващи поредния номер и серията. Буквеният код за месторегистрация не може да бъде по желание и е задължителен.

Комбинацията не трябва да допуска подвеждане при идентификацията на превозното средство, както и да представлява забранена със закон или друг нормативен акт реклама, непристоен израз, израз, изразяващ явно неуважение към обществото, или израз, влизащ в противоречие със законова или нормативна забрана.

След изработката на табелите заявителят извършва регистрация на превозното средство по приложимата процедура.
Услугата се предоставя от централните администрации:

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се подава в пункт на "Пътна полиция" по постоянен адрес.
Служител на "Пътна полиция" извършва проверка дали друго превозно средство вече не е регистрирано с желания номер.
Ако номерът е свободен. заявителят плаща таксата за услугата и представя документа за плащането.

II. Изработка на табелите
Табелите се изработват от фирмата - доставчик на табели.

III. Регистрация на превозното средство
След изработката на табелите заявителят извършва регистрация на превозното средство по приложимата процедура.

Заплащане

1. с комбинация от цифри: "аа-вв"; "ав-ва"; "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9", и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание - 300 лв.
2. с четири еднакви цифри в поредния номер - 1500 лв.
3. с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лв. Заявяването на регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри се извършва предварително, с отделно заявление!

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
По банков път.