МВР

Пътна полиция

 

Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по избор на клиента

 

Място на предоставяне на услугата:

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 24, ал. 6

Необходими документи:

 

Такса на административната услуга:

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: