МВР

Пътна полиция

 

863 Издаване на международно свидетелство за управление на МПС

Издаване на международно свидетелство за управление на МПС

На основание на:
Закона за движението по пътищата - чл. 163, ал. 1
Наредба І- 57/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 18

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 2 години

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Международното свидетелство за управление на МПС се издава от звено "Пътна полиция" според постоянния адрес на водача след представяне на валидно българско национално свидетелство. Това международно свидетелство не е валидно на територията на Република България.

I. Подаване на заявление
Заявлението е по образец. Подава се в звеното "Пътна полиция" по постоянния адрес на заявителя. Към заявлението се прилагат:
1.валидно българско национално свидетелство
2.снимка в паспортен формат
3.документ за платена държавна такса

II. Получаване на готовото свидетелство
Заявителят получава готовото международно свидетелство за управление на МПС в указания срок.

Нормативна уредба
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
1.На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
2.По банков път