МВР

Пътна полиция

 

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство

Издава се за придвижване на нерегистрирани превозни средства на територията на страната

На основание на: Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 27, ал. 1

Орган по предоставянето на административната услуга: Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
До 30 дни

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Транзитна регистрация се издава:

-в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната
-при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани превозни средства - след митническо оформяне на вноса и износа им
-за придвижване на регистрирани превозни средства в страната или от друга държава до страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер, след обявяването й за издирване
-за придвижване на превозни средства с чужда регистрация извън страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер на територията на Република България, след обявяването й за издирване.

След изтичане срока на транзитната регистрация издадените табели с транзитен регистрационен номер не могат да се използват.

След изтичане срока на транзитната регистрация по искане на собственика може да бъдат издадени нови табели с транзитен регистрационен номер, но в този случай превозното средство трябва да се представи за идентификация.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

1. документ за самоличност
2. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
3. свидетелство за регистрация от чуждата държава (когато е приложимо)
4. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция"), когато е внесено от държава извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария
5. застраховка "Гражданска отговорност" и бланка на двустранен констативен протокол за ПТП.
6. превозното средство - за идентификация (при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани превозни средства - след митническо оформяне на износа им)
7. документ за платена държавна такса
8. нотариално заверено пълномощно - когато се заявява от пълномощник

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Идентификация на превозно средство (извършва се в определени случаи)
Извършва се при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ПС - след митническо оформяне на вноса и износа им.

IV. Получаване на готовото разрешение за временно движение на моторно превозно средство и табели с регистрационен номер
Заявителят получава своето готово разрешение за временно движение на МПС и транзитни табели от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.

Образци
Разрешение за временно движение на превозно средство
Типово заявление за услуги по регистрация на превозни средства (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Нормативна уредба
Наредба № І-45/2000 г. от Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях

Заплащане
За услугата се събират съответните такси, определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.