МВР

Пътна полиция

 

Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство

 

  

Място на предоставяне на услугата:

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР
Електронен адрес, на който се предоставя услугата: https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закона за движението по пътищата - чл. 160, ал. 1
Наредба  І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 16, ал. 1

Необходими документи:

I. Подаване на заявление

Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:
1.валидна лична карта или валиден паспорт
2.декларация, че основното свидетелство за управление на МПС е изгубено, повредено, унищожено или откраднато. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
3.документ от полицейски орган, удостоверяващ, че основното свидетелство за управление на МПС е обявено за откраднато - когато е приложимо
4.декларация, че обичайното пребиваване на заявителя не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
5.контролен талон - когато не е изгубен, откраднат или унищожен
6.документ за платена държавна такса
7.нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник
II. Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.
III. Проверка по същество

В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи.
IV. Получаване на готовия дубликат свидетелство за управление на моторно превозно средство

Заявителят получава своя готов дубликат на свидетелство от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес, и в срока, за който е платил съответната държавна такса. Когато заявлението е подадено по електронен път, готовият дубликат се получава от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

При получаване на дубликата на свидетелство за управление на МПС заявителят е длъжен да върне старoто свидетелство, когато то е повредено, и стария контролен талон, ако е наличен.

Получаването на дубликата на  свидетелство за управление на МПС и контролен талон е лично, ако заявлението е подадено от пълномощник!


Такса на административната услуга:

За издаване на дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст - 25 лв.

2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-годишна възраст - 11 лв.

3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

За бързо издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти.

При идаване на дубликат на свидетелството за управление на МПС се събира и такса от 2 лв. за издаване на контролен такон към свидетелството.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
Обикновена услуга - до 30 дни, бърза услуга - до 10 дни