МВР

Пътна полиция

 

2678 Издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания"

На притежателя на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания" ("златен талон") не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за някои от нарушенията на Закона за движението по пътищата

На основание на:
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 25, ал. 7

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Със срока на валидност на свидетелството за управление на МПС, към който е

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Контролен талон "Водач на МПС без наказания" се издава по постоянен адрес когато водачът:

няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години
няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата през последните 6 години

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Към заявлението се прилагат:

1.син талон
2.документ за платена държавна такса

II. Проверка за пълнота на представените документи и проверка по същество
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

Извършва се проверка по същество дали заявителят отговаря на изискванията за издаване на талон "Водач на МПС без наказания".

III. Получаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"
Заявителят получава своя контролен талон "Водач на МПС без наказания" от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

При получаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания" заявителят е длъжен да върне синия контролен талон.

Нормативна уредба
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 4 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път