МВР

Пътна полиция

 

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш/ електронен фиш/ наказателно постановление за извършено нарушение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Кодекса за застраховането (КЗ)

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.

ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка САМО ако е електронен фиш).

ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За наказателно постановление:

1. Номер на НП и дата на съставянето му. За НП, издадени след 2014 г., от особена важност е изписването на тиретата в номера (например, 00-0000-000000).

2. Точен размер на наложената глоба.

3. Име, презиме, фамилия на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като СМЕТКАТА е тази, ПОСОЧЕНА в НП.

Образец на платежен документ за наказателно постановление по Закона за движението по пътищата
Образец на платежен документ за наказателно постановление по Кодекса за застраховането

Най-често допускани грешки при плащане на НП:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. по фиш/електронен фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Нарушенията на различни закони изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки. Недопустимо е глоби по ЗДвП и по КЗ да се плащат по една и съща банкова сметка. Различните банкови сметки имат различни администратори.

2. Вместо номера на НП се попълва бланкетният номер на документа (акта за установяване на административно нарушение или на издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка).

3. Номерът на НП (издадено след 2014 г.) се изписва без тирета (слято) или вместо тиретата се поставят други, произволни препинателни знаци. Това превръща номера на НП в друг номер на документ и не може да бъде разпознат от системата.

4. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва “АУАН” (Акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.

2. Точен размер на глобата (с отстъпка в 70% от размера се заплаща САМО ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му).

3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице по електронния фиш (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като СМЕТКАТА е тази, ПОСОЧЕНА във фиша/електронния фиш.
Образец на платежен документ за фиш по Закона за движението по пътищата

Образец на платежен документ за електронен фиш по Закона за движението по пътищата (серия "К" - за скорост) - физическо лице

Образец на платежен документ за електронен фиш по Закона за движението по пътищата (серия "К" - за скорост) - юридическо лице

Образец на платежен документ за електронен фиш (серия "Г") по Кодекса за застраховането

Най-често допускани грешки при плащане на фиш/електронен фиш:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. и наказателно постановление. Задълженията по фишове, електронни фишове и НП се погасяват по различни банкови сметки. Ако се платят по една банкова сметка, е невъзможно автоматизирането на процеса по отразяването на плащането на фиша или електронния фиш в системата.

2. Вместо серия и номер на фиша/електронния фиш се изписва само номерът или тези данни не се попълват изобщо.

3. При електронен фиш вместо серия и номер се попълва номерът на нарушението или регистпрационният номер на превозното средство.

4. Вместо имената на задълженото лице за задължено лице се изписват имената на вносителя на сумата по глобата.

5. Не се изписва ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ.

Указания за попълване на платежни документи:
Указание за попълване на платежно нареждане за ЕЛЕКТРОНЕН фиш - физическо лице

Указание за попълване на платежно нареждане за ЕЛЕКТРОНЕН фиш - юридическо лице и физическо лице (ЕТ)

При плащане на задължение в банкова институция един от екземплярите от платежното нареждане трябва да е подпечатан от банката и да се предостави на платеца.

Актуални банкови сметки, по които се плащат глобите вижте тук.


                                                                                             
  Главна дирекци "Национална полиция"
                                                                                                                            Отдел "Пътна полиция"