МВР

Пътна полиция

 

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство

За превозни средства, на които се монтират багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер и имащи място, определено от производителя за монтаж на табела с регистрационен номер, се издава трета табела с регистрационен номер.

На основание на:
Закон за движението по пътищата - чл. 140, ал. 2
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 10, ал. 9

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: до 10 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно

Ограничения и условности:
Услугата се извършва от звено "Пътна полиция" по постоянен адрес адрес/седалище на заявителя.

Трета табела се издава само за вече регистрирани превозни средства.

Трета табела с регистрационен номер се издава за превозни средства, на които се монтират багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер, и имащи място за монтиране на табела, определено от производителя на багажника.

Съдържанието на регистрационния номер, изписан на третата табела, е същото като на основното превозно средство, с добавена допълнителна цифра между кода за месторегистрацияи първата цифра/буква на поредния номер.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението е в свободен текст. Към него се прилага копие от документ(и), доказващ(и) правото на собственост на заявителя над допълнителния багажник към превозното средство, на който ще се монтира третата табела.

II. Уведомяване на заявителя
"Пътна полиция" уведомява заявителя за това, че табелата е изработена и го поканва да представи превозното средство с монтиран багажник в съответния пункт на "Пътна полиция" за извършване на процедура по промяна на регистрацията и монтаж на третата табела.

Заплащане
За услугата се събира съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
•На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
•По банков път