МВР

Пътна полиция

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

     Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ. Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
   • Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година.
   • Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска само в следните случаи:
• при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;
• при сключване на гранична застраховка;
• при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС;
• при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство;
• при сключване на застраховка на самоходни машини.

  •Застрахователният договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на територията на:
• Република България съгласно българския закон;
• държава членка съгласно нейния закон;
• трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава-членка при пътуване между териториите на две държави-членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия. В този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата-членка, на чиято територия обичайно се намира МПС на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката;
• трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение съгласно нейния закон;
• трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта“.
  • Съгласно Кодекса за застраховането в сила от 01.01.2016 г. сертификат „Зелена Карта” се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите без допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги.

Проверка за валидността на сключената от вас задължителна  застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите може да проверите на интернет страницата на Гаранционния фонд на следния адрес:
http://guaranteefund.org/bg/