МВР

Пътна полиция

 

Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

Звена Пътна полиция при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР; Районно управление на МВР - в определени случаи

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

 • Закон за българските лични документи - чл. 51
 • Закон за движението по пътищата - чл. 159, ал. 1, т. 1
 • Наредба  І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 14; чл. 15

Необходими документи:

I. Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

 1. Валидна лична карта или валиден паспорт
 2. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия
 3. Декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
 4. При заявление поради промяна в постоянния адрес от една административна област в друга (напр. от Варна в София) - заявление за промяна на местоотчета на водача. Заявлението му се предоставя от служител на "Пътна полиция" и се попълва на място.
 5. Притежаваните свидетелство за управление на МПС и контролен талон
 6. Документ за платена държавна такса
 7. Нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник

 

Когато подмяната на свидетелството се заявява поради придобиване на нова категория за правоспособност, възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки или за допълнително вписване на код за ограничителни условия за ползване на свидетелството се прилагат следните допълнителни документи:

 1. Копие от документ за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 2. Копие на удостоверение за психологическа годност - за издаване на свидетелство за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм
 3. Удостоверение за професионална компетентност и/или карта за квалификация на водача за превоз на товари/превоз на пътници/тролейбус - когато заявителят не е навършил изискуемата възраст за придобиване на категория

 

Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението.

II. Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество

В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи, в това число на протоколите от изпити управление на МПС (получени в "Пътна полиция" по служебен път), на документа за завършено образование и т.н.

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство

Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си, и в срока, за който е платил съответната държавна такса.

Заявителят може да провери дали документът му е готов на интернет сайта на МВР.

При получаване на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон заявителят е длъжен да върне старите.

 Такса на административната услуга:

За подмяна на чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. За свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст - 25 лв.

2. За свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-годишна възраст - 11 лв.

3. За свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

 За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти.

 При подмяна на чуждестранно свидетелство за управление на МПС се събира и такса от 2 лв. за издаване на контролен такон към свидетелството.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
Обикновена услуга - до 30 дни, бърза услуга - до 10 дни