МВР

Пътна полиция

 

Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

 

Място на предоставяне на услугата:

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закона за движението по пътищата - чл. 159, ал. 1, т. 3
Наредба  І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 31, ал. 2

Необходими документи:

 I. Подаване на заявление

Към заявлението се прилагат:

    валидна лична карта или валиден паспорт
    документ за платена държавна такса
    нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник

II. Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.
III. Проверка по същество

В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва справка в съответните информационни масиви на МВР.
IV. Издаване на удостоверение

Когато заявлението е подадено на гише, готовото удостоверение се получава в  звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

Когато заявлението е подадено по електронен път и е заявено удостоверението да бъде издадено:
    на хартия, то се получава от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.
    в електронен вид, то е достъпно за разглеждане в портала за електронни услуги на МВР

Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път
По електронен път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

До 30 дни