МВР

Пътна полиция

 

2460 Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

Отчет на водачите на МПС, отчет на наложените им наказания и на точките, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление

На основание на:
Закона за движението по пътищата - чл. 159, ал. 1, т. 3
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 31, ал. 2

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена Пътна полиция при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: До 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Важи към датата на издаване

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Услугата се изпълнява само по постоянен адрес на заявителя.

При подаване на заявление през портала за електронни услуги на МВР заявителят трябва да разполага с квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Home/Index
Електронен адрес за предложения:
[email protected]

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Към заявлението се прилагат:

1.валидна лична карта или валиден паспорт
2.документ за платена държавна такса
3.нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва справка в съответните информационни масиви на МВР.

IV. Издаване на удостоверение
Готовото удостоверение, независимо дали е заявлението за него подадено на гише или по електронен път, се получава в звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

Нормативна уредба
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път
По електронен път