МВР

Пътна полиция

 

Административнонаказателна дейност

Наредба №8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на ПТП с участие на деца

Наредба №1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г.

Наредба №Iз-41 от 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при ПТП и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд

Наредба №54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки

Наредба №І-183 от 04.12.2002 г. за условията и реда за взаимодействието между контролните органи на МВР и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при ПТП

Инструкция №39 от 12.12.2011 г. за взаимодействие между МВР и НАП, изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 30.06.2017 г.