МВР

Пътна полиция

 

2152 Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата

Изготвяне на писмено становище по проекти за строителство и реконструкция на пътища, строителство и ремонтни работи, проекти и схеми за временно разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, проекти за изграждане на търговски и други трайно обслужващи пътното движение обекти, проекти на отраслови нормали и стандарти

На основание на:
Закона за движението по пътищата - §. 3, от Допълнителните разпоредби
Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата - чл. 205, ал. 1

Орган по предоставянето на административната услуга:
звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: До 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Съгласно срока на действие на съответното разрешение за строеж

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Изисквания, процедури, инструкции
I. Подаване на заявление
Заявление в свободен текст се подава в съответното звено "Пътна полиция". Към него се прилагат:

проекти, свързани с организацията на движение
документ за платена държавна такса

II. Изготвяне на становище
Служител на "Пътна полиция" разглежда внесената документация и подготвя проект на становище, което се подписва от началника на съответното звено "Пътна полиция".

Становището се регистрира в деловодството и регистрационният му номер се изписва върху чертежите и се полага печат на "Пътна полиция".

Нормативна уредба
Закона за движението по пътищата

Заплащане
За услугата се заплаща съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път