МВР

Пътна полиция

 

Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР


Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за движението по пътищата - чл. 159, ал. 1, т. 1
Закон за българските лични документи - чл. 51
Правилник за издаване на българските лични документи - чл. 33; чл. 36; чл. 38


Необходими документи:

I. Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:
1.карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия
2.копие на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия (ПТП) за водачи на МПС
3.декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
4.копие от документ за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
5.Документ за платена държавна такса
6.Нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник

Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението.

II. Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.
III. Проверка по същество

В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи, в това число на протоколите от изпити управление на МПС (получени в "Пътна полиция" по служебен път), на документа за завършено образование и т.н.
IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство

Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си, и в срока, за който е платил съответната държавна такса.

Заявителят може да провери дали документът му е готов на интернет сайта на МВР.


Такса на административната услуга:


За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст - 25 лв.;

2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-годишна възраст - 11 лв.;

3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

 За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти.

 При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС се събира и такса от 2 лв. за издаване на контролен такон към свидетелството.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
Обикновена услуга - до 30 дни, бърза услуга - до 10 дни