МВР

Пътна полиция

 

454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство

Заявителят може да поиска възстановяване на идентификационния номер на негово превозно средство, когато той е бил предмет на престъпно посегателство, е с наличие на корозия, бил е заличен при ремонтни дейности и т.н.

На основание на:
Наредба № 8121з-1 от 2 януари 2018 г. за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство.

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: До 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Не подлежи на възстановяване идентификационен номер на превозно средство, чийто оригинален (автентичен) номер не е установен.

На възстановяване подлежи идентификационен номер на превозно средство:

предмет на престъпно посегателство, за което е установено подправяне, заличаване или повреда на идентификационния номер и впоследствие е върнато на собственика по законовия ред
с наличие на корозия или друг дефект в областта на идентификационния номер, на което идентификационният номер при ремонтни дейности е бил заличен частично или напълно, ако преди извършването им превозното средство е било предоставено за установяване на автентичния идентификационен номер, чийто идентификационен номер е бил нарушен вследствие на механично или химично третиране при извършено изследване с цел идентификацията му, на което е извършена смяна с ново шаси (купе), произведено от завода - производител на превозното средство.

Изисквания, процедури, инструкции
I. Подаване на заявление
Заявлението е в свободен текст и се адресира до началника на съответното звено "Пътна полиция" към областна дирекция на МВР.

Към заявлението се прилагат:

Свидетелство за регистрация на превозното средство (ако е налично)
Документ от компетентните органи, които са върнали превознотo средство на собственика - в случаите когато то е било предмет на престъпно посегателство
Документи, издадени от технически лаборатории на МВР и др. - в случаите когато идентификационният номер е бил нарушен вследствие на механично или химично третиране с цел идентификацията на превозното средство
Документ за придобиване на ново шаси / купе - когато оригиналното шаси /купе е заменено с ново.
документ за платена държавна такса


Представя се и превозното средство.

II. Заседание на комисия
Комисия, създадена със заповед на директор на съответната областна дирекция на МВР заседава, разглежда постъпилото заявление и прави необходимите проверки за вземане на решение.

III. Издаване на протокол
Комисията издава протокол за възстановяване на идентификационния номер. В него се прави кратко описание на превозното средство, състоянието на идентификационния номер, извършените от комисията действия и приложените документи. Отразява се установеният оригинален идентификационен номер на превозното средство, който подлежи на възстановяване. Изготвеният протокол се подписва от председателя и членовете на комисията.

IV. Издаване на заповед
На основание протокола, изготвен от комисията, директорът на СДВР/ОДМВР издава заповед за възстановяване на идентификационния номер. Заповедта се изпраща със съпроводително писмо до пункта на "Пътна полиция", в което се указва съдържанието на идентификационния номер и определените места за нанасянето му.

V. Регистрация на превозното средство
При издадена заповед за възстановяване на идентификационния номер заявителят следва да представи превозното средство за регистрация в пункт на "Пътна полиция".

Нормативна уредба
Наредба № 8121з-1 от 2 януари 2018 г. за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство.

Заплащане
За услугата се събира съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път