МВР

Пътна полиция

 
1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство

На основание:
Закон за движението по пътищата - чл. 140, ал. 1; чл. 140, ал. 2
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
веднага

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Безсрочна; временна над 3 месеца при определени условия

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Превозните средства, в срок до 1 месец след придобиването им, се представят за регистриране в звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти. Този срок не важи за нерегистрирани в страната превозни средства, придобити от стопанските субекти с цел продажба.

Не се регистрират по този ред:
- нови моторни превозни средства, които не притежават документ за одобрен тип
- колесни трактори за селското и горското стопанство и земеделска техника, попадащи в обхвата на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Те се регистрират от органи на Министерството на земеделието и храните.
- превозни средства, които не са внесени по законоустановения ред
- превозни средства с изменения в конструкцията и не отговарят на изискванията
- превозни средства, обявени за издирване, до изясняване на въпроса за собствеността
- тролейбусите
- моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут
- бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност
- каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства.

Регистрацията на превозно средство е безсрочна, освен в случаите когато превозните средства се внасят в държавата за определен от Агенция "Митници" срок. В тези случаи се оформя временен внос и превозните средства се регистрират за срока, определен за временен внос, но не по-малко от 3 месеца.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

А. При регистрация на ново превозно средство:
1. документ за самоличност 
2. валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя (представя се в оригинал и се задържа в "Пътна полиция")
3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
4. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
5. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС п(представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
6. табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
7. документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
8. документ за платена държавна такса
9. нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник
Заб. При липса на сертификат за съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". В този случай е необходимо превозното средство да се представи за идентификация.

Б. При регистрация в България на превозно средство, което вече е било регистрирано (употребявано превозно средство) в държава - членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария:
1. документ за самоличност 
2. превозното средство - за идентификация
3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
4. свидетелството за предходна регистрация - част I и част II (ако част II е издавана). Задържат се при регистрацията.
5. документ за преминат преглед за техническа изправност, ако е наличен. Ако не е наличен или е с изтекъл срок, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване на превозното средство в пункта за регистрация на "Пътна полиция"
6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
7. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз, когато превозното средство се внася от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария (представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
8. табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
9. документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
10. декларация за придобиване на собствеността (по образец)
11. документ за платена държавна такса
12. нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

В. При регистрация в България на превозно средство, което вече е било регистрирано (употребявано превозно средство) във всички останали държави (извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария):
1. документ за самоличност
2. превозното средство - за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване
3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
4. свидетелството за предходна регистрация - част I и част II (ако част II е издавана). Задържат се при регистрацията.
5. документ за валидно към датата на производство на превозното средство ЕО одобряване на типа. При липса на този документ може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". (Представя се в оригинал, който се задържа от "Пътна полиция")
6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
7. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
8. табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
9. документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
10. декларация за придобиване на собствеността (по образец)
11. документ за платена държавна такса
12. нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Идентификация на превозно средство (извършва се в определени случаи)
Извършва се за:
1. нови превозни средства, за които липсва сертификат за съответствие и е представено удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
2. употребявани превозни средства

Идентификация може да се извърши (на минимум 5 превозни средства) и извън пункта на "Пътна полиция" за:
1. нови превозни средства
2. употребявани превозни средства, внесени от ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария и придружавани от валиден документ за преминат технически преглед.
За извършване на идентификация извън пункта на "Пътна полиция" се подава отделно заявление.

IV. Преглед за техническа изправност и окомплектоване (извършва се в определени случаи)
Извършва се за всички употребявани превозни средства, с изключение на внесените от ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария и придружавани от валиден документ за преминат технически преглед.
В случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, то се регистрира и се спира от движение до отстраняване на техническите неизправности.

V. Издаване на знак за технически преглед
Издава се за всички регистрирани превозни средства.
В него се указват месецът и годината за извършване на първи периодичен технически преглед на превозното средство.

VI. Получаване на готовото свидетелство за регистрация на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.

VII. Монтаж на регистрационни табели
След издаване на свидетелството за регистрация и регистрационни табели, те се монтират на превозното средство от служители на "Пътна полиция".

Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление.

Образци

Декларация за придобиване на собствеността (при регистриране на употребявано превозно средство)

Знак за технически преглед

Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство - Част I (образец само за сведение! Генерира се от информационна система на МВР)

Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство - Част II (образец само за сведение! Генерира се от информационна система на МВР)

Типово заявление за услуги по регистрация на превозни средства (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Заплащане

При регистрация се събират съответните такси, определени в чл. 25 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
 

Отделно, по желание на заявителя, може да му се предостави за ползване регистрационен номер за автомобили както следва:
1. с комбинация от цифри: "аа-вв"; "ав-ва"; "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9", и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание - 300 лв.
2. с четири еднакви цифри в поредния номер - 1500 лв.
3. с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лв. Заявяването на регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри се извършва предварително, с отделно заявление!

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
По банков път.