МВР

Пътна полиция

 

Извършване на първоначална регистрация на превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР


Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за движението по пътищата - чл. 140, ал. 1; чл. 140, ал. 2
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 12; чл. 12а; чл. 12б; чл. 13

Необходими документи:

Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

 При регистрация на ново превозно средство:

    документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
    валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя (представя се в оригинал и се задържа в "Пътна полиция")
    документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
    документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
    митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС п(представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
    табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
    документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
    документ за платена държавна такса
    нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

Заб. При липса на сертификат за съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". В този случай е необходимо превозното средство да се представи за идентификация.При регистрация в България на превозно средство, което вече е било регистрирано (употребявано превозно средство) в държава - членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария:

    документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
    превозното средство - за идентификация
    документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
    свидетелството за предходна регистрация - част I и част II (ако част II е издавана). Задържат се при регистрацията.
    документ за преминат преглед за техническа изправност, ако е наличен. Ако не е наличен или е с изтекъл срок, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване на превозното средство в пункта за регистрация на "Пътна полиция"
    документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
    митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз, когато превозното средство се внася от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария (представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
    табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
    документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
    декларация за придобиване на собствеността (по образец)
    документ за платена държавна такса
    нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощникПри регистрация в България на превозно средство, което вече е било регистрирано (употребявано превозно средство) във всички останали държави (извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария):

    документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
    превозното средство - за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване
    документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
    свидетелството за предходна регистрация - част I и част II (ако част II е издавана). Задържат се при регистрацията.
    документ за валидно към датата на производство на превозното средство ЕО одобряване на типа. При липса на този документ може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". (Представя се в оригинал, който се задържа от "Пътна полиция")
    документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
    митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
    табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
    документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
    декларация за придобиване на собствеността (по образец)
    документ за платена държавна такса
    нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.
Идентификация на превозно средство (извършва се в определени случаи)

Извършва се за:

    нови превозни средства, за които липсва сертификат за съответствие и е представено удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
    употребявани превозни средства

Идентификация може да се извърши (на минимум 5 превозни средства) и извън пункта на "Пътна полиция" за:

    нови превозни средства
    употребявани превозни средства, внесени от ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария и придружавани от валиден документ за преминат технически преглед.

 За извършване на идентификация извън пункта на "Пътна полиция" се подава отделно заявление. 
Преглед за техническа изправност и окомплектоване (извършва се в определени случаи)

Извършва се за всички употребявани превозни средства, с изключение на внесените от ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария и придружавани от валиден документ за преминат технически преглед.

В случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, то се регистрира и се спира от движение до отстраняване на техническите неизправности.
Издаване на знак за технически преглед

Издава се за всички регистрирани превозни средства.

В него се указват месецът и годината за извършване на първи периодичен технически преглед на превозното средство.
Получаване на готовото свидетелство за регистрация на моторно превозно средство

Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.
Монтаж на регистрационни табели

След издаване на свидетелството за регистрация и регистрационни табели, те се монтират на превозното средство от служители на "Пътна полиция".

Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление.

Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща такса

При регистрация се събират следните такси и цени:


1. Заявление - 2 лв.

2. Идентификация, проверка на техническата изправност и издаване на знак за технически преглед - 6 лв. Заб. Идентификацията (на минимум 5 превозни средства) може да бъде извършена и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление и се заплаща такса от 9 лв. за всяко превозно средство.

3. Монтаж на табели:

    за мотоциклети, мотопеди, ремаркета - 2 лв. такса за монтаж + 5,87 лв. цена за табела
    за останалите превозни средства - 4 лв. такса за монтаж + 11,74 лв. цена за табели

    Заб. Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление и се заплаща такса от 4 лв./табела.

4. Издаване на свидетелство за регистрация - 9 лв.


Отделно, по желание на заявителя, може да му се предостави за ползване регистрационен номер за автомобили както следва:

    с комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав; ав-ва, където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9" - 30 лв.

    с четири еднакви цифри  - 1000 лв.

    с комбинация от цифри по желание, извън случаите по горните две точки - 50 лв.
    с комбинация от шест букви и/или цифри - 7000 лв. Заявяването на регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри се извършва предварително, с отделно заявление!

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

веднага