МВР

Пътна полиция

 

2290 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство      

На основание на:
Закон за движението по пътищата - чл. 157, ал. 3

Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция "Национална полиция" или оправомощено от него лице

Срок за предоставяне: 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Директор на Главна дирекция "Национална полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд - София град

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Жалбата се подава чрез издаващия орган до Административен съд - София-град

Ограничения и условности: Разрешението се издава за всяка учебна форма за определен ден от месеца. Дадено лице може да притежава само едно разрешение в рамките на едно населено място. Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва по учебна документация, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на вътрешните работи. Разрешение за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки се извършва от физически или юридически лица, които са вписани в търговския регистър.
Преподавателите, провеждащи допълнителното обучение на водачите на МПС, трябва да отговарят на следните изисквания:
- да притежават висше образование с образователна степен "магистър";
- да притежават преподавателска или инструкторска правоспособност за обучение на водачи на МПС;
- да притежават свидетелство за управление на МПС;
- да не им е наложено наказание лишаване от право да управляват МПС през последната година;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да не са лишавани по съдебен ред от правото да управляват МПС;
- да са на възраст не по-малко от 25 години.
Преподаватели могат да бъдат и специалисти по педагогика, право, технически науки или психология, без инструкторска или преподавателска правоспособност за обучение на водачи на МПС, работещи в областта на безопасността на движението и отговарящи на всички останали изисквания.

Изискванията, на които трябва да отговаря учебният кабинет, са, както следва:
- светла част на помещението не по-малка от 2,50 м;
- осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
- отопление, позволяващо в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18°С;
- осигурени не по-малко от 1,5 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
- осигурен санитарен възел;
- осигурени учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв.м, аудио-визуална техника и дидактическите материали, предвидени в учебната документация;
- да не допуска обучение на повече от 20 души едновременно.

SERVICE_PUBLIC_REGISTER:

Регистър на валидните разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки за нарушения по ЗДвП

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление

За получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС заявителите подават в отдел/сектор "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/Областните дирекции на МВР (ОДМВР) следните документи:

 1. заявление по образец
 2. копие от документ за собственост или договор за ползване под наем на учебен кабинет
 3. списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат
 4. копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя
 5. списък на преподавателите (кандидатите могат да получат образец и на електронен носител от съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР)
 6. копия на дипломите за завършено висше образование на преподавателите
 7. копия на документите за професионална квалификация на преподавателите (Свидетелство за професионална квалификация за провеждане обучение на водачи на МПС)
 8. копия от трудови или граждански договори на преподавателите за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки
 9. списък с двама представители на учебната форма за извършване проверка на учебния кабинет и заявка за началния час на провеждане на обучението
 10. учебен дневник за регистриране на кандидатите за допълнително обучение (кандидатите могат да получат образец и на електронен носител от съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР)
 11. регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение (кандидатите могат да получат образец и на електронен носител от съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР)
 12. документ за платена такса по сметка на Главна дирекция "Национална полиция" за всяка учебна форма поотделно в размера, определен от Министерския съвет
 13. учебна документация (кандидатите могат да я получат и на електронен носител от съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР)
   

Копията на документите, които се прилагат към заявлението за получаване на разрешение за допълнително обучение на водачи на МПС, се заверяват с печат на кандидатите за разрешение и се представят заедно с оригиналите за сверяване.

II. Проверка за пълнота на представените документи

Служител на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР проверява оригиналите на документите и приложените копия, както и цялостното окомплектоване на преписката.

При установени пропуски документите се приемат, като на управителя на учебната форма се определя срок за отстраняването им.

III. Проверка на учебните помещения 

След приемане на документите директорът на СДВР/ОДМВР или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия за извършване на проверка в учебната форма за наличие на изискванията по учебната документация за допълнителното обучение на водачите на МПС. Комисията се състои от председател - служител на МВР, и членове - представители на кандидата за разрешение.

В 15-дневен срок от подаване на заявлението комисията извършва проверката на учебните помещения.

Резултатите от извършената проверка се отразяват в протокол за годност на учебния кабинет. Установените пропуски в оборудването или несъответствия с изискванията се отразяват в протокола и се определя срок за отстраняването им.

При наличие на изискванията председателят на комисията изготвя предложение за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки.

Предложението ведно със заявлението и приложените документи се изпраща в ГДНП.

IV. Издаване на разрешение

Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС.

Издаденото разрешение се получава в Главна дирекция "Национална полиция" от управителя на учебната форма или упълномощено от него лице.

При получаване на разрешението се представят учебен дневник и регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение съгласно, които се заверяват с печат на органа, издал разрешението.

Образци

http://iisda.government.bg/images/download-blue.png
Заявление за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС

http://iisda.government.bg/images/download-blue.png
Разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС

Нормативна уредба
Закона за движението по пътищата
Наредба Iз-2539/2012 г.

Заплащане
За услугата се заплаща съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Таксата се заплаща по банкова сметка на Главна дирекция "Национална полиция" след отстраняване на всички установени пропуски в документацията.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път