МВР

Пътна полиция

 

Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

  • Закон за движението по пътищата - чл. 141, ал. 1
  • Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 39, ал. 1

Необходими документи:

Заявление по образец

Такса на административната услуга:

За услугата се събира съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път