МВР

Пътна полиция

 

Закони и кодекси

 

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

 

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

 

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

 

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

Закон за административните нарушения и наказания

Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2016 г.

Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г.

Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г.