МВР

Пътна полиция

 

1300 Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст

Издаване на обобщени справки (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст) за броя на регистрираните пътни превозни средства за период или водените на отчет пътни превозни средства към конкретна дата

На основание на:
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 37б

Орган по предоставянето на административната услуга:
Главна дирекция "Национална полиция"; Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: До 14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Неприложимо

Ограничения и условности:
Обобщени справки за броя на моторните превозни средства на централно ниво се издават от ГДНП, а на териториално ниво - от СДВР или съответната ОДМВР.

Всеки поискан статистически показател се таксува отделно.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението (в свободен текст) се подава в ГДНП (за справки на централно ниво), в СДВР или съответната ОДМВР (за справки на териториално ниво).

В заявлението се посочват целите, за които се искат данните.

II. Определяне на такса
След запознаване със характера на исканата информация служител на "Пътна полиция" подготвя исканата справка.

Въз основа на извлечените данни служител на "Пътна полиция" определя таксата услугата и уведомява заявителя.

III. Изпращане на готовата справка
След заплащане на таксата служител на "Пътна полиция" подготвя справката и я изпраща на заявителя по посочения от него начин.

Нормативна уредба
Наредба № І-45/2000 г. от Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях

Заплащане
За услугата се заплаща съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път