МВР

Пътна полиция

 

Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст

 

 

Място на предоставяне на услугата:

Главна дирекция "Национална полиция"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029828860
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 37б

 

Необходими документи:

Подава се заявление по формуляр

 

Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

до 1 месец