МВР

Пътна полиция

 

Пускане в движение на временно спряно превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 43

Необходими документи:

 Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

    документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
    валиден документ за преминат технически преглед. При липса на такъв (вкл. наличие на документ с изтекъл срок), се извършва технически преглед
    застраховка "Гражданска отговорност" и бланка на двустранен констативен протокол за ПТП
    документ за платен данък за превозното средство
    документ за платена държавна такса
    нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

Преглед за техническа изправност и окомплектоване и издаване на знак за технически преглед (извършва се в определени случаи)

Извършва се само когато превозното средство не притежава валиден документ за преминат технически преглед.

За превозното средство се издава знак за технически преглед. 

В случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, то не се пуснак в движение до отстраняване на техническите неизправности.
Връщане на Част II на свидетелството за регистрация на превозното средство

Връщане на Част II на свидетелството за регистрация на превозното средство в съответното звено "Пътна полиция"

 

Такса на административната услуга:

 За услугата се заплаща такса

За извършване на услугата се събират следните такси:

1. Заявление - 2 лв.

2. Преглед за техническа изправност и издаване на знак за технически преглед - 6 лв. (само в случаите когато превозното средство не притежава валиден документ за техническа изправност)
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Незабавно