МВР

Пътна полиция

 

Административно наказателна дейност

 

ИНСТРУКЦИЯ № 39 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА УЧАСТЪЦИТЕ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТИЩАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г.)

 

НАРЕДБА № Iз-41 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО ИМ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г.)

 

НАРЕДБА № 30 ОТ 27 Ю НИ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГО УПОЙВАЩО ВЕЩЕСТВО ОТ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

НАРЕДБА No 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането