МВР

Пътна полиция

 

2677      Промяна в регистрацията на превозно средство

Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция"

На основание на:
Закон за движението по пътищата - чл. 140, ал. 2
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 3, ал. 4

Орган по предоставянето на административната услуга:  Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Промяна в регистрацията се извършва при:
  • изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация
  • смяна на регистрационния номер
  • продължаване срока на валидност при временна регистрация

Не се извършват промени в регистрацията когато на превозното средство е наложен запор или друго законово ограничение. Промяната може да се извърши след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.

               
Изисквания, процедури, инструкции:
I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
Към заявлението се прилагат:
- документ за самоличност;
- превозното средство - за идентификация;
- когато има промяна в данните на превозното средство;
- когато собственикът си смени постоянния адрес или седалището с адрес в друга област;
- когато се подменят регистрационните табели;
- удостоверение за изменение в конструкцията, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", когато има изменение в конструкцията на превозното средство (включително инсталиране на автомобилна газова уредба);
- удостоверение за първоначална проверка на автомобилна газова уредба, издадено от лице, извършващо периодичен технически преглед и притежаващо права за извършване на първоначална проверка на автомобилни газови уредби - когато е инсталирана автомобилна газова уредба;
- документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция");
- свидетелството за предходна регистрация - част I и част II. Задържат се при регистрацията. Ако свидетелството е изгубено или откраднато, се генерира декларация, която заявителят подписва;
- документ за преминат преглед за техническа изправност;
- документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);
- табели с регистрационен номер, ако са налични;
- копие на документ за собственост за собственост на багажник - при монтиране на трета регистрационна табела;
- документ за платен данък за превозното средство;
- документ за платена държавна такса;
- нотариално заверено пълномощно, когато регистрацията се заявява от пълномощник.
         
II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Идентификация на превозно средство (извършва се в определени случаи)                Извършва се:
- когато има промяна в данните на превозното средство;
- когато собственикът си смени постоянния адрес или седалището с адрес в друга област;
- когато се сменя собствеността и продавачът и купувачът са с постоянни адреси в различни области;
- когато се подменят регистрационните табели;
- преди монтиране на трета регистрационна табела върху багажник, закриващ основната задна табела.

За извършване на идентификация извън пункта на "Пътна полиция" (за не по-малко от 5 превозни средства) се подава отделно заявление и се заплаща допълнителна такса.

IV. Преглед за техническа изправност и окомплектоване и издаване на знак за технически преглед (извършва се в определени случаи)

Извършва се само когато превозното средство не притежава валиден документ за преминат технически преглед. За превозното средство се издава знак за технически преглед.

В случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, се извършва промяна в регистрацията и превозното средство се спира от движение до отстраняване на техническите неизправности.

 V. Получаване на готовото свидетелство за регистрация на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.

 VI. Монтаж на регистрационни табели (извършва се в определени случаи)
Извършва се само когато основание за промяна в регистрацията е била необходимост от подмяна на табели или когато е заявено монтирането на трета табела върху багажник, закриващ основната задна табела.
След издаване на свидетелството за регистрация и регистрационни табели, те се монтират на превозното средство от служители на "Пътна полиция".
Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление.

Образци:
Знак за технически преглед
Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство - Част I (образец само за сведение! Генерира се от информационна система на МВР)
Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство - Част II (образец само за сведение! Генерира се от информационна система на МВР)
Типово заявление за услуги по регистрация на превозни средства (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Нормативна уредба
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях

Заплащане

При регистрация се събират съответните такси, определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Отделно, по желание на заявителя, може да му се предостави за ползване регистрационен номер за автомобили както следва:
1. с комбинация от цифри: "аа-вв"; "ав-ва"; "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9", и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание - 300 лв.
2. с четири еднакви цифри в поредния номер - 1500 лв.
3. с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лв. Заявяването на регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри се извършва предварително, с отделно заявление!

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
По банков път.