МВР

Пътна полиция

 

2682 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава, с българско

Извършва се за лица, които са установили обичайното си пребиваване в Р България и притежават свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава

На основание на:
Закон за движението по пътищата - чл. 162, ал. 4; чл. 162, ал. 6

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
Обикновена услуга - до 30 дни, бърза услуга - до 10 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
10 години; 5 години (за категории C, D, E, Т); до 5 години - по медицински причини

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Представеното за подмяна чуждестранно свидетелство трябва да е издадено от:

държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
държава - договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството да отговаря на изискванията на Приложение №6 към Конвенцията
държава - договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС
Представеното за подмяна чуждестранно свидетелство трябва да е валидно. Не се признава за валидно свидетелство за управление на МПС, което е ограничено, временно отнето или отнето на територията на друга държава - членка на ЕС, както и в случай, че свидетелството е анулирано в друга държава - членка на ЕС.

Заявителят трябва:

да отговаря на предвидените в законодателството изисквания за издаване на свидетелство за управление на МПС
да притежава български документ за самоличност
обичайното му пребиваване да е в България
да няма друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава - членка на ЕС
да няма наложени ограничения или временно лишаване от право да управлява МПС на територия на държава-членка
да не е започнала процедура по подмяна на свидетелството му в друга държава-членка

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

български документ за самоличност
копие от чуждестранното свидетелство, подлежащо на подмяна (за проверка в европейската система за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС)
карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия
декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование. Не се изисква от заявителите, представили свидетелство за управление на МПС, издадено от държава - членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
копие от документ за психологическа годност - при подмяна на свидетелство категории C, D, E и T. Не се изисква от заявителите, представили свидетелство за управление на МПС, издадено от държава - членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм с преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус
документ за платена държавна такса
нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник
Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението.

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи, включително проверка в европейската система за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС.

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си, и в срока, за който е платил съответната държавна такса.

При получаване на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон заявителят е длъжен да върне старoто свидетелство.

Получаването на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон е лично, ако заявлението е подадено от пълномощник!

Образци
Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)
Заявление за издаване на документ за самоличност (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Нормативна уредба
Правилник за издаването на български лични документи
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Заплащане
За услугата се заплаща такса
За подмяна на чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст - 25 лв.

2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-годишна възраст - 11 лв.

3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти.

При подмяна на чуждестранно свидетелство за управление на МПС се събира и такса от 2 лв. за издаване на контролен талон към свидетелството.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път