МВР

Пътна полиция

 

Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство

От края на 2017 г. е в сила разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) за служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство (ППС) на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство (ПС).

Изпълнението на разпоредбата изискваше технологично време за разработване на софтуер за автоматично следене на сроковете и автоматично прекратяване на регистрацията. След направено развитие на програмното осигуряване от 12.06.2018 г. в автоматизираната  информационна система на МВР за регистрация на ППС и собствениците им е добавена нова функционалност – служебно прекратяване на регистрацията на превозно средство. Служебното прекратяване се извършва автоматично за договори, въведени в Регистъра на ПС след 27.12.2017 г.

Важно е да се знае, че управлението на ПС с прекратена регистрация е престъпление по смисъла на чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Междувременно, от 06.03.2018 г. е изградена връзка между информационните системи на МВР и Нотариалната камара. Чрез връзката на системите се осигурява получаване на информация за договора за прехвърляне собствеността на ППС веднага след неговото сключване.

Напомняме, че от края на 2017 г. е в сила и разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП, където е предвидено, че приобретателят на регистрирано ППС е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото ПС в службата за регистрация на ППС по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика. При неизпълнение на задължението по чл. 145, ал. 2 от ЗДвП се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.

 

Отдел „Пътна полиция“

Главна дирекция „Национална полиция“

2018 г.