МВР

ОД Ямбол

 

Пожарна безопасност в периода на летния сезон.

Информационно – разяснителна кампания сред населението, за повишаване нивото на информираност и осведоменост по спазване на изискванията за осигуряване на пожарна безопасност в периода на жътвената кампания, както и през пожароопасния за горските територии сезон.

ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 2014

В Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” започна работа сформираният Щаб за ръководство и координация на службите за ПБЗН по осигуряване пожарна безопасност в периода на “Жътвена кампания – 2014 г.”

Задачата на Щаба за ръководство и координация на службите за ПБЗН в ГДПБЗН е анализиране на пожарната обстановка и ефективността на контролната дейност по време на жътвената кампания.

Писмено за предприемане на необходимите мерки са уведомени областните управители, щаба на МО, организации и фирми (НЕК, АЕЦ, Лукойл, Газтрейд, Топливо, Железопътна инфраструктура, Холдинг БДЖ, АПИ, ШЕЛ, ПЕТРОЛ), имащи отношение към спазване изискванията за пожарна безопасност по време на жътвената кампания, съгласно разпоредбите на “Наредба № І-1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи”.

Към настоящият момент жътвата е започнала в над 80% от областите в страната. Проверени до момента са общо 23 795 единици земеделска техника, като от тях органите за пожарна безопасност и защита на населението са допуснали до участие в жътвената кампания 23 716  бр., от които 4 975 са зърнокомбайни.

От началото на кампанията, за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи са съставени 18 акта за установяване на административни нарушения, касаещи предимно непредставени схеми на засетите площи, палене на засети площи, стърнища и др. растителни остатъци и експлоатация на недопусната до участие техника.

От започване на жътвата до момента са възникнали са 18 пожара, в резултат на които са унищожени общо 707 дка зърнено-житни култури. Най-опустошителен е бил пожарът, възникнал на 23.06.2014 г. в с. Ст. Стамболово, област  Велико Търново, при който са изгорели 200 дка ечемик.

Установените най-чести причини за възникване на пожарите са небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност и късо съединение.

За недопускане възникването на пожари Главна дирекция ПБЗН при МВР призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по висока отговорност при дейности в/или в близост до житните масиви.

 

СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ 2014

Настъпва пожароопасния за горските територии летен сезон!
Да опазим зеленото богатство на България за нас и за нашите деца - това е нашият и техният дом!
От всички нас зависи да променим статистиката! 
Нека започнем от днес!

 НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.
Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как да се предпазваме и как да действаме при подобно бедствие.

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления.

Най - честите причини са следните:
- Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят.
- Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи.
- Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората.
- Детска игра с огън.
- Самозапалване на вещества и материали.
- Природни явления(мълнии).Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите.Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.
- Умисъл!!!

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

*Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

*Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. (Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар).

*Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

*Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

*За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.

*Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

За опазване на реколтата и на горските територии от пожари, вижте и съответните превантивни указания, поместени в информационния сайт на ГДПБЗН – МВР http://pojarna.com/.