МВР

ОД Ямбол

 

Заявление - Приложение 10 за издаване разрешение за придобиване на късоцевно оръжие

Образец!
Приложение № 10  
/към чл. 50, ал. 4, чл. 61, ал. 1 във
връзка с лицата по чл. 50, ал. 1 и 2,
чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 65, ал. 1 и 2,
чл. 71, ал. 1, чл. 76, ал. 1, чл. 77,
ал. 4, чл. 78, ал. 1 и 2, чл. 79, ал. 1,
чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 81, ал. 1 и 2,
чл. 87, ал. 1, чл. 101, чл. 103, ал. 2,
чл. 135 и чл. 138, ал. 1/

ДО
ДИРЕКТОРА /НАЧАЛНИКА НА
________________________
       /ГДОП /РУ “Полиция” /
ГР._____________________
 

                         З А Я В Л Е Н И Е

от  ______________________________________________________________
/пълни данни за юридическото или физическото лице/
ЕГН/ЕИК: ____________________ л.к /паспорт/ №  _________________издадена на
__________________ от МВР – ___________________
Адрес: __________________________________________________________________
                   /  за физическите лица -  по постоянен адрес/
телефон за връзка: служебен: ____________,    мобилен: ________________________

 
Господин  Директор/Началник,
 
 Заявявам Ви, че желая да ми бъде издадено/и : разрешение за придобиване чрез
закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие съгласно чл. _____ от ЗОБВВПИ от
оръжейните магазини в страната /или от лицето
_____________________________________________, ЕГН ___________________/
/посочва се вида на исканият документ за видовете дейности с ОБВВПИ/
Оръжието ще съхранявам в метална каса неподвижно закрепена със секретно заключване.

 

Дата:_______________                                                            подпис:______________
Гр._________________                                                                     
 
ОПИС  НА  ПРИЛОЖЕНИТЕ  ДОКУМЕНТИ:

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7.__________________________________________________________
8. __________________________________________________________
9. __________________________________________________________
10. __________________________________________________________
11. __________________________________________________________
12. __________________________________________________________
13. __________________________________________________________
14. __________________________________________________________
15. __________________________________________________________