МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на временни регистрационни табели на фирми, извършващи внос и продажба на ППС

Необходими документи:

  • Писмено искане по образец до сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Ямбол. В искането следва да са посочени: пълно име и адрес на фирмата, телефон, факс или ел. поща; дата, подпис и печат. Трябва да е посочен броят на исканите регистрационни табели и за какви марки и вид (нови, употребявани) автомобили ще се използват.  
  • Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
  • Удостоверение за данъчна регистрация на фирмата.
  • Удостоверение от Агенция по вписванията - прил. 2 към чл. 13, т. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.
    Копие на чуждестранните регистрационни документи, ако ППС е било регистрирано в чужбина
  • Информация за регистрирани търговски обекти (автокъщи), в които ще се извършва дейността на фирмата (адреси, телефони)
  • Списък с данните на лицата, които ще отговарят за ползването на табелите (три имена, ЕГН, адрес, телефони за връзка), с приложени свидетелства за съдимост
  • Декларация, че кандидатстващата фирма не е в производство по несъстоятелност.

За фирмите вносители на нови автомобили се прилага и Удостоверение от Съюза на вносителите на автомобили в България или друг документ, доказващ, че фирмата е официален вносител на дадената марка за България.
За фирмите вносители на употребявани автомобили се прилага и писмо-препоръки от Асоциацията на вносителите на автомобили в България или друг документ, доказващ, че фирмата е  вносител на автомобили с цел - продажбата им в България.
Кандидатстващата фирма следва да представи и дневник за завеждане на табелите и пътни книжки, съгласно заявения брой табели.