МВР

ОД Ямбол

 

Достъп до обществена информация

 

    Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична информация създадена или съхранявана в ОД МВР, без да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите в които исканата информация е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.

    Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
• трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
• адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
• описание на исканата информация или документи;
• в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

    Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

- в деловодството на ОД МВР
- по електронна поща на адрес: [email protected]
- чрез писмо на адрес: Ямбол 8600, Ул.”Преслав” №40

    Заплащане на информацията
    Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед на министъра на финансите №1472 обн. в ДВ бр.98 от 2011 г.  

    Отговор на заявленията за достъп до информация

    След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й, или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).
За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Примерно заявление по ЗДОИ

Вътрешни правила на ОДМВР 

Списък на категориите информация - 2020 г.

Отчет 2019
Отчет 2018

Отчет 2017