МВР

ОД Ямбол

 

Такси

Първоначална регистрация на ново ППС:

 • автомобил 42,00 лв.
 • трактор / ремарке 29,50 лв.
 • мотоциклет 23,00 лв.
 • мотопед 19,00 лв.

Първоначална регистрация на употребявано ППС:

 • автомобил 48,00 лв.
 • трактор / ремарке 35,50 лв.
 • мотоциклет 29,00 лв.
 • мотопед 25,00 лв.

Промяна в регистрацията без промяна на регистрационния номер:

 • автомобил 15,00 лв.
 • трактор / ремарке 15,00 лв.
 • мотоциклет 13,00 лв.
 • мотопед 13,00 лв.

В определени случаи към таксите по т.3 се заплаща и такса за идентификация на превозното средство - 6.00 лв.

Промяна в регистрацията с промяна на регистрационния номер:

 • автомобил 46,00 лв.
 • трактор / ремарке 33,50 лв.
 • мотоциклет 27,00 лв.
 • мотопед 25,00 лв.

Транзитна регистрация:

 • автомобил 30,00 лв.
 • ремарке 17,50 лв.

За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС - 9,00 лв.

За издаване на удостоверение с данни за собственост на ППС - 3,00 лв.

За ползване на временен регистрационен номер от фирма - 680,00 лв.

Допълнителни такси за право на ползване на регистрационен номер за автомобил:

 • с четири еднакви цифри - 1000,00 лв.
 • с комбинация от цифри / аа-вв, ав-ав, ав-ва /, където “а” и “в” са различни
  цифри от “0” до “9” 30,00 лв.
 • с комбинация от цифри по желание, извън гореописаните точки - 50,00 лв.
 • с надпис по желание - 7000,00 лв.

Заплащането на услугите е в съответствие с Тарифа № 4 – Раздел V за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси и определените цени на регистрационните табели от производителя.

Забележка: В гореописаните такси не са включени комисионните на обслужващите банки.