МВР

ОД Ямбол

 

Промяна собствеността на ППС, регистрирани в област Ямбол

Необходими документи:

  • Заявление за регистрация – по образец
  • Договор за придобиване на собственост (оригинал)
    Договорите за прехвърляне на собствеността върху автомобилите и мотоциклетите с  работен обем на двигателя над 350 куб. см, ремаркета с товароносимост над 10 т и колесните трактори, да са нотариална заверка на подписите.
    Квитанция за платена такса ППС, валидна към датата на промяна на собственост
  • Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство и   собственика, валидна към датата на промяна на собственост
  • Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в област Ямбол или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус
  • Свидетелство за регистрация на пътното превозно средство -І и ІІ част (регистрационен талон)

Забележка: Ако регистрационни номера не отговарят на БДС ISO 7591 и БДС 15980, превозното средство се представя за идентификация