МВР

ОД Ямбол

 

Възстановяване на отнетите точки

Лице, което е загубило правоспособност, може да я възстанови чрез полагане на изпит, но не по-рано от 6 месеца след датата, на която е предал доброволно свидетелството си или същото му е било иззето от контролните органи.

Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение:

Ако желае да възстанови отнетите му за нарушения контролни точки, преди да е изчерпал определения лимит от 39 точки, водачът може да премине допълнително обучение, като получи за това официален документ и го представи в съответната служба на МВР. Водачът може да възстанови контролни точки по този ред само веднъж в рамките на една година. Броят на възстановените по този ред точки не може да надвишава една трета от първоначалния лимит / т.е. 13 точки/, а сборът на наличните и възстановени точки не може да надхвърля 39 точки.

Възстановяване на отнетите точки по служебен ред за пълна дисциплинираност:

Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение,  за което на водача са били отнети контролни точки.