МВР

ОД Ямбол

 

Сектор “Пътна полиция” – Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 91, 
e-mail: [email protected]
Работно време на гишетата за граждани - от 8.30 до 12 ч. и от 13 ч. до 17.30 ч.
Информация за издаване на СУМПС: тел. 046/ 680 277;
Информация за регистрация на МПС: тел. 046/ 680 273;
Административно наказателна дейност в "Пътна полиция": 046/ 680 264.

Приемно време на Началник сектор "Пътна полиция"":
всеки работен ден от понеделник до петък :  09:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 17:00 ч.

Пълен списък на предоставяните административни услуги за водачи на МПС

Пълен списък на предоставяните административни услуги за МПС

Таксите дължими по Тарифа № 4 и наложените глоби по издадени наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гише в "Пътна полиция", чрез ПОС -терминал.
Банкова сметка /IBAN/ на ОДМВР - Ямбол:
BG 59 STSA 93003194064401
ДСК ЕАД - клон Ямбол
Код на банката /BIC/: STSABGSF

От 1 януари2019 г. заплащането на глобите по Закона за движението по пътищата по наказателни постановления и фишове, съставени за нарушения, установени на място, се извършва по сметка

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF
Сметката е открита в „Обединена българска банка“ АД и се администрира от Главна дирекция „Национална полиция“.

 

Сметката, по която се плащат глобите по електронни фишове за нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани със скоростните режими (серия „К“), не е променяна.

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението.
Сметката е открита в БНБ и се администрира от дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР.

 

От 1 януари 2019 г. глобите по електронни фишове (серия „Г“) и по наказателни постановления, издадени за нарушения на Кодекса за застраховането, се заплащат по сметка

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.
Сметката е открита в „Обединена българска банка“ АД.

Издаване на Удостоверение за собственост (настояща и бивша) върху ППС

Временно спиране от движение на регистрирано пътно превозно средство по искане на собственика

Пускане в движение на пътно превозно средство

Регистриране на рекламен надпис и емблема на ППС

Първоначална регистрация на ППС

Зачисляване на ППС от друг регион в област Ямбол

Промяна собствеността на ППС, регистрирани в област Ямбол

Промяна на регистрационен номер

Издаване на транзитна регистрация

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС

Прекратяване на регистрация на превозното средство

Подмяна на регистрационните талони със свидетелства за регистрация на МПС

Издаване на временни регистрационни табели на фирми, извършващи внос и продажба на ППС

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

Отнемане на точки, загуба на правоспособност

Възстановяване на отнетите точки

Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"

Такси

Издаване на свидетелства за управление на МПС