МВР

ОД Ямбол

 

Обявяване на документи за самоличност за невалидни

    При изгубване, кражба или унищожаване на документ за задгранично пътуване или български документ за самоличност, чужденецът трябва незабавно да се яви в служба "Миграция" или в районното полицейско управление и писмено да ги уведоми за това.
    Чужденец, чийто документ за задгранично пътуване е изгубен или унищожен, или е с изтекъл срок на валидност, може да напусне страната след издаване на редовен документ за задгранично пътуване или на документ за обратно завръщане от дипломатическото или консулското представителство на страната, чийто гражданин е той.
    Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи издава документ за обратно завръщане на чужденец, когато държавата, чийто гражданин е чужденецът, няма дипломатическо или консулско представителство в Република България или те откажат да издадат съответния документ.