МВР

ОД Ямбол

 

Заявление - Приложение 10 за издаване разрешение за придобиване на ловно оръжие

 Образец!
Приложение № 10  
/към чл. 50, ал. 4, чл. 61, ал. 1 във връзка с лицата по чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 71, ал. 1, чл. 76, ал. 1, чл. 77, ал. 4, чл. 78, ал. 1 и 2, чл. 79, ал. 1, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 81, ал. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, чл. 101, чл. 103, ал. 2, чл. 135 и чл. 138, ал. 1/

ДО
ДИРЕКТОРА /НАЧАЛНИКА НА
________________________
       /ГДОП /РУ “Полиция” /
ГР._____________________
 

З А Я В Л Е Н И Е
от  ______________________________________________________________
/пълни данни за юридическото или физическото лице/
ЕГН/ЕИК: ____________________ л.к /паспорт/ №  _________________издадена на
__________________ от МВР – ___________________
Адрес: __________________________________________________________________
                   /  за физическите лица -  по постоянен адрес/
телефон за връзка: служебен: ____________,    мобилен: ________________________

 
Господин  Директор/Началник,
 
 Заявявам Ви, че желая да ми бъде издадено /и/: разрешение за придобиване чрез

закупуване на ______. бр. ловно (гладкоцевно), (нарезно) огнестрелно оръжие от

оръжейните магазини в страната /или от лицето ______________________, ЕГН __________________/
/посочва се вида на исканият документ за видовете дейности с ОБВВПИ/
 
Оръжието ще съхранявам в метална каса неподвижно закрепена със секретно заключване.

 

Дата:_______________                                                            подпис:______________
Гр._________________                                                                     
 
ОПИС  НА  ПРИЛОЖЕНИТЕ  ДОКУМЕНТИ:

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7.__________________________________________________________
8. __________________________________________________________
9. __________________________________________________________
10. __________________________________________________________
11. __________________________________________________________
12. __________________________________________________________
13. __________________________________________________________
14. __________________________________________________________
15. __________________________________________________________