МВР

ОД Ямбол

 

Пускане в движение на пътно превозно средство

Собственикът представя:

  1. Заявление – по образец
  2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно от собственика
  3. Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство  и собственика, валидна към датата на пускането му в движение.

    За пускане в движение на ППС, собственикът представя в "Пътна полиция" и превозното средство за извършване на преглед за техническа изправност. Такъв не се извършва на пътно превозно средство, спряно от движение поради липса на полица за платена застраховка “Гражданска отговорност”.