МВР

ОД Ямбол

 

Първоначална регистрация на ППС

Регистрация на ППС с първоначална регистрация в държава – членка на ЕС

Необходими документи:

 • Заявление за регистрация – по образец
 • Свидетелство за регистрация – част 1 и част 2 (ако е издавана) - оригинали
 • Документи за придобиване на собственост (оригинали), с данни за идентификация на превозното средство
 • Декларация за придобиване на собствеността по образец
 • Полица за застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство и собственика, валидна към датата на регистрацията
 • Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в Ямболска област  или упълномощено лице с пълномощно, заверено пред нотариус
 • Табелите с български или чуждестранен номер, ако са ползвани такива

 

Представя се и превозното средство за идентификация и проверка на техническата му изправност.

 

Регистрация на ППС с първоначална с регистрация в държава извън ЕС

Необходими документи:

 • Заявление за регистрация – по образец
 • Документи за придобиване на собственост (оригинал), с данни за идентификация на превозното средство
 • За МПС категория М1, L и Т – доказателство за валидни към датата на тяхното производство ЕО-одобряване на типа
 • За превозни средства от категории, различни от М1, L и Т – доказателство за валидни към датата на тяхното производство сертификати за одобряване на типа
 • Декларация за придобиване на собствеността по образец
 • Чуждестранни регистрационни документи (оригинал)
 • Митнически документ за оформен внос
 • Полица за застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство и собственика, валидна към датата на регистрацията
 • Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в Ямболска област  или упълномощено лице с пълномощно, заверено пред нотариус
 • Табелите с български или чуждестранен номер, ако са ползвани такива

 

Представя се и превозното средство за идентификация и проверка на техническата му изправност.