МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на транзитна регистрация

Необходими документи:

  • Заявление за транзитна регистрация (по образец)
  • Документ за собственост и произход на ППС – оригинал
  • Документ за самоличност на собственика или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус
  • Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за ППС, валидна към датата на извършване на услугата
  • Документ за оформен износ на ППС, издаден от съответното митническо учреждение (за регистрирано ППС, подлежащо на износ – оригинал)

Срокът на валидност на транзитната регистрация е до 30 дни.
Забележка:
 Превозното средство се представя в "Пътна полиция" за идентификация при издаване на транзитна регистрация, с цел напускане на Република България, поради износ.