МВР

ОД Ямбол

 

Адресна регистрация за чужденци

    Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, в срок до 3 дни след предоставянето на подслона писмено уведомява службата за административен контрол на чужденците или районното управление по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.
    Лице, осъществяващо хотелиерска дейност, или негов служител при настаняване на чужденец го регистрира незабавно в специален регистър. Информацията за настанените чужденци се предоставя ежедневно от това лице в срок до 06,00 ч. в службата за административен контрол на чужденците или в районното управление по местонахождение на хотела. 
    Адресната регистрация се извършва в служба "Миграция" – ОДМВР – Ямбол от 08.30 до 17.30 ч.