МВР

ОД Ямбол

 

Промяна на регистрационен номер

Необходими документи:

  • Заявление за регистрация – по образец
  • Квитанция за платена такса ППС, валидна към датата на промяна на регистрационния номер
  • Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за ППС и собственика, валидна към датата на промяна на регистрационния номер
  • Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в област Ямбол или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус
  • Старите табели с регистрационни номера
  • Свидетелство за регистрация на ППС - част І и ІІ (регистрационен талон)

Представят се старите регистрационен табели и превозното средство за идентификация.
Забележка: При изгубване или кражба на табела (табели) с регистрационен номер, същите се обявяват предварително за издирване чрез съответното РУ, въз основа на попълнена от собственика декларация.