МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на документи на граждани на ЕС и на членовете на техните семейства

Инструкция за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския Съюз, които не са български граждани и на членовете на техните семейства.
Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г.
Заявление за продължително пребиваване
Заявление за постоянно пребиваване
Заявление по чл.9а, чл. 10, чл.16,ал.4 и чл.19
Декларация по чл.20а