МВР

ОД Ямбол

 

Прекратяване на регистрация на превозното средство

Необходими документи:

  • Заявление за прекратяване на регистрация на ППС – по образец
  • Протокол за брак (за фирми)
  • Регистрационни табели на превозното средство
  • Свидетелство за регистрация на превозното средство
  • Документ за самоличност на собственика или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно (за стопански субекти: пълномощно с печат и изх.№)

Собственикът декларира писмено обстоятелствата, поради които се иска прекратяване на регистрацията и представя доказателства, че ППС е прието за разкомплектоване или съхранение в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или е откраднато.
Ако табелите с регистрационния номер са откраднати, прекратяване на регистрацията се извършва, след обявяването им за издирване от съответните служби на МВР.