МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на разрешения за пребиваване на чужденци

На ЧУЖДИ  ГРАЖДАНИ, получили разрешение за постоянно пребиваване
На ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО със статут на постоянно пребиваващи
На ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ със статут на продължително пребиваващи

    На ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България се издава разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в страната чужденец.
За целта чуждият гражданин подава:

 • Заявление - по образец, което се предоставя от група  "Миграция" на ОДМВР;
 • Документ за платена държавна такса – 45 лв. за обикновена услуга (до 30 дни) или 90 лв. при бърза услуга (до 10 дни);
 • Ксерокопие на персонализираната страница от националния паспорт - т.е. страницата, на която се намират снимката, основните лични данни за лицето, както и на страницата, на която е отбелязан срока на валидност на документа;
 • Удостоверение от общината за вписване в картотечния регистър на населението;
 • Удостоверение от общината за обявен постоянен адрес; 
 • Национален документ (паспорт) за задгранично пътуване, както и българския документ за самоличност, ако имат такъв.

    На ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО със статут на постоянно пребиваващи в Република България се издава разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в страната чужденец и (по желание) удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство.
За целта се подават:

 • Заявление - по образец, което се предоставя от група  "Миграция" на ОДМВР;
 • Документ за платена държавна такса, съответно: за издаване на разрешение за пребиваване – 45 лв. за обикновена услуга (до 30 дни) или 90 лв. при бърза услуга (до 10 дни), а за удостоверение за пътуване зад граница (издава се по желание на лицето) – 50 лв.
 • Ксерокопие на персонализираната страница (страницата със снимката) от досегашния български документ от същия вид - т.е. от удостоверението за самоличност на чужденец и от досегашното удостоверение за пътуване зад граница
 • Удостоверение от общината за вписване в картотечния регистър на населението
 • Удостоверение от общината за обявен постоянен адрес

    При подаване на заявлението лицата без гражданство представят досегашните си документи за самоличност на постоянно пребиваващ в страната чужденец.
    Заявленията се подават лично от лицето по неговия постоянен адрес в Република България на гишетата за административно обслужване на чужди граждани в група "Миграция" при ОДМВР и РУ от областта.

На ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ със статут на продължително пребиваващи в Република България се издава разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в страната чужденец. За целта се подават:

 • Заявление - по образец, което се предоставя от група  "Миграция" на ОДМВР;
 • Документ за платена държавна такса – 45 лв. за обикновена услуга (до 30 дни) или 90 лв. при бърза услуга (до 10 дни);
 • Ксерокопие на персонализираната страница от националния паспорт - т.е. страницата, на която се намират снимката и основните лични данни за лицето, както и на страницата, на който е вписан срока на валидност на документа

    Заявленията се подават лично от лицето на гишетата за административно обслужване на чужди граждани в група "Миграция" при ОД на МВР - Ямбол.