МВР

ОД Ямбол

 

Основни дейности на Група "Миграция"

• приема и разглежда заявления за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);

• приема заявления за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);

• приема заявления за предоставяне статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);

• приема заявления за събиране на семейство за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България, с цел събиране на семейства;

• приема заявления за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС);

• приема заявления за издаване на български лични документи на чужденци и граждани на ЕС съгласно Закона за българските лични документи (ЗБЛД);

• издава удостоверения, относно обявен адрес, разрешен срок за пребиваване, наличието на чуждо гражданство, пътувания през границите на Република България, документи за пребиваване и български лични документи;

• извършва заверка на покани-декларации за частни и бизнес посещения на чужденци в Република България, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим;

• извършва адресна регистрация на чужденци, на които е предоставен подслон от физически и юридически лица;

• контролира регистрацията на чужденците в хотелите и обществените места за подслон;

• обявява национални документи за пътуване и български лични документи на чужденци и граждани на ЕС за невалидни при изгубване, кражба или унищожаване;

• налага принудителни административни мерки (ПАМ) по ЗЧРБ;

• установява административни нарушения по ЗЧРБ и ЗБЛД;

• отнема правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания;

• анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;