МВР

ОД Ямбол

 

Зачисляване на ППС от друг регион в област Ямбол

Необходими документи:

  • Заявление за зачисляване в региона (по образец)
  • Оригинал и копие на свидетелство за регистрация
  • Документ за собственост – оригинал и копие
  • Квитанция за платена такса ППС
  • Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за ППС, валидна към датата на зачисляване
  • Табели с регистрационни номера
  • Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в област Ямбол или упълномощено лице с пълномощно, заверено при нотариус

Представя се и превозното средство за идентификация и проверка на техническото му състояние.
Забележка:  Договорите за прехвърляне на собствеността върху автомобилите и мотоциклетите с работен обем на двигателя над 350 куб. см, ремаркета с товароносимост над 10 т и колесните трактори, да са с нотариална заверка на подписите.