МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС

Необходими документи:

  • Заявление за регистрация (изготвя се на място)
  • Декларация от собственика за изгубено, унищожено  или откраднато свидетелство за регистрация (попълва се на място)
  • Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в област Ямбол или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус
  • Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство и   собственика, валидна към датата на промяна на собственост.

При изгубване на част Първа или и на двете части от свидетелството за регистрация на задължително се представя превозното средство за идентификация и се подменят регистрационните табели.