МВР

ОД Ямбол

 

Миграция

Основни дейности на Група "Миграция"

Адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав” № 40 (в сградата на ОДМВР-Ямбол)
Телефони: 046/680366 и 046/680365, e-mail: [email protected]

Работно време на гишето за административно обслужване:
от понеделник до петък
08:30 часа –  17:30 часа

Приемно време на Началник Група "Миграция":
всеки работен ден от понеделник до петък :  08:30 - 12:00 ч. и 13:00 - 17:30 ч.


Подаването ( снемането биометрични данни) на заявление за издаване на български личен документ и получаването на документа "Разрешение за пребиваване" и "Удостоверение за пребивавене на гражданин на ЕС", може да стане на адрес, ако лицето е трудноподвижно, след подаване на предварително заявление с удостоверяващ документ за невъзможнастта за придвижването на лицето до дирекцията.

Таксите дължими по Тарифа № 4 и наложените глоби по издадени наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гишето на групата, чрез ПОС -терминал.

Банкова сметка /IBAN/ на ОДМВР - Ямбол:
BG 59 STSA 93003194064401
Код на банката /BIC/ : STSABGSF
ДСК ЕАД
                                                    
Списък на аминистративните услуги

Administrative services

Такси по Тарифа № 4

Разрешения за пребиваване

Разрешения за пребиваване и работа

Издаване на българските документи за самоличност на чужденци

Адресна регистрация за чужденци

Заявление КРАТКОСРОЧНО по ЗЧРБ For Granting of a Residence Status to a Foreigner
Заявление ПРОДЪЛЖИТЕЛНО по ЗЧРБ Prolonged Residence Status to a Foreigner
Заявление ПОСТОЯННО по ЗЧРБ Permanent Residence Status to a Foreigner
Заявление ДЪЛГОСРОЧНО по ЗЧРБ Long-term Residence to a Foreigner
ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на статут на ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
ЗАЯВЛЕНИЕ за събиране на семейство на ЧУЖДЕНЕЦ
Декларация за адрес ЧУЖДЕНЕЦ нотариална заверка
Декларация за адрес ЧУЖДЕНЕЦ при лично явяване на собственика

Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС
Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС
Заявление за членовете на семейство на граждани на ЕС
Декларация за адрес на пребиваване по чл.20а от ЗВПНРБГЕСЧТС нотариална заверка
Декларация за адрес на пребиваване по чл.20а от ЗВПНРБГЕСЧТС при лично явяване на собственика

Издаване на документи на граждани на ЕС и на членоветена техните семейства

Обявяване на документи за самоличност за невалидни

Издаване на удостоверителни документи

ПОКАНА- ДЕКЛАРАЦИЯ
Ред за заверяване на покани-декларации
Декларация за собственост
Удостоверение за доходи
1.Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Р България
2. Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон
3. Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Р България
4. Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 20 он Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Р България